Andriamanitra be tain-tsofina...

Published on 02/25,2010

Fa dia iza loatra aza no mpanala ny tain-tsofin’Andriamanitra, 

fa dia tena mikaikaika mihitsy ny mpomba ny atsy sy ny mpomba ny aroa, mikofokofoka mafy mivavaka nefa toa mbola tsy mivaly ihany…vavaka roa samihafa sy mifanipaka no indray ampiakarina…fa dia he he…farany mampionon-tena amin’ny hoe

 « Andriamanitra tsy andrin’ny hafa andriko ihany e… » 

Inona moa no idiran’andriamanitra amin’izay resak’ PaolyTika any…tena andraso eo tokoa I Paoly raha dia vavaka tsy mifanaraka amin’ny sitrapony no atao eo…andraso eo hoa Paoly tsy Paoly apostoly fa i Paoly ilay tsy mety tonga mihitsy aty Madagasikara…Satria tonga dia “TSIA” avy hatrany no valim-bavaka… “TSIA, tsy hamaly aho” hoy andriamanitra ka noho izany Andriamanitra tsy be tain-tsofina, fa ny olona no be tain-tsofina tsy mihaino valim-bavaka hoe "TSIA"...

Satria fa nahoana?... 

Izy ve dia handiso ny teniny hoe  

Ary handre ady sy filazana ady ianareo … Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana; ary hisy mosary sy horohorontany amin'ny tany samy hafa…. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana ...Ary amin'izany andro izany dia ho tafintohina ny maro, ary hifampiampanga sy hifankahala izy…amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira avy haniratsira… koa mitandrema, aza matahotra; fa tsy maintsy ho tonga izany; nefa tsy mbola tonga ny farany. 

Mety hoy ilay maître be mahay ny teolojia hoe : “eh ...tsy azo atao ny mitsimpontsimpona tenin’ny soratra masina...”

...fa dia hoy aho hoe “izay voasoratra dia voasoratra..., efa andro farany izao...ka tsy maintsy hitranga ireo na dia hivavaka be sahala amin’inona aza aho mba hisian’ny fandriampahalemana” 

Fa LOZAN’izay hiavian’ny fahantafintohana...tahaka ny hoe “ny tompo tsy maintsy ho hombohana teo amin’ny hazo fijaliana fa lozan’izay manaiky ho jodasy eo”... 

Dia eo koa ilay hevitra hoe : “Ary ny devoly nitondra Azy Indray nankany an-tendrombohitra avo dia avo ka naneho Azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mbamin'ny voninahiny, dia nanao taminy hoe: Izao rehetra izao dia homeko Anao...” 

an’iza tokoa moa izany izao rehetra izao...? 

"Aza atsofoka amin'ny tsy tokony hitsofohana hoa andriamanitra fa manjary tafatsoka irery any amin'ny kizo ianao... izy tavela aty ivelany"hoy izaho mananatra ny tenako

19/02/2009


Hevitra

 1. tafita

  tena olona manatsaina leretsy nareo , raha izaho tonga de milatsaka ho .. Fa tohananay mihintsy sa ...


 2. ratavao

  Fa iza no tena mpanao an'Andriamanitra ho fitaovana hatramin'izay e!

  Ity ary mba diniho kely e! vavaka an'iza izy ity?


  “Marina daholo zany ......!...tsy mendrika hitsimpona izay sombitsombiny latsaka avy amin’ny latabatrao akory ianao…nefaraha hanao TIM ianao tsy mbaho laviko mihitsy !!!!

  « Izaho no lalana sy la farine ary menaka, tsy mahazo mikaly raha tsy amin’ny alalako irery ihany” (Marka 7-77)

  “Tiava ny namanao ary gadrao zay manenjika anao” (1 Tim 7-77)

  “Araraoty ny andro azo hanangonam-bola fa miharatsy izao fiainana izao” (2Tim 1-77)
  Ahoana no tsy hinoanao fa mivavaka aho? Misaotra an’Andriamanitra mandrakariva aho fa nomeny vahoaka bado sy dondrona ary koa fiangonana mora vidy izay maharo ahy mihoatra noho ny foloalindahiko sy ny miaramilako.

  Ny miamila miaro ahy raha misy mitady hitifitra na hamono ahy, ny fiangonana kosa mampianatra ny olona tsy hamono ahy fa hivavaka ho ahy sy hankato ny fahefako lehibe.

  Ho ahy irery ihany anie ny voninahitra sy ny fanjakana ary fiadanana ho an’ny olona ankasitrahako!

  Dia nandray ny dibera TIKO izy dia hoy izy: hano, ity ny dibera vitan’ny omby vavy be ronono nafarana avy any Afrika atsimo, zao no ataovy ho fahatsiarovana ahy raha mahavidy ianareo, dia toy izany koa ny ronono: raiso ka sotroy, ity ny màna milk, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy refa lasa adala any amin’ny hopitaly ianareo…..

  Raha misy olona roa na telo mivory tsy amin’ny anarako dia sambory izy!


 3. aza maniratsira

  nahoana moa no tsy voahozina isika .paniratsira an'Andriamanitra mba evero ihany reolona fa dia nahoana no manao izany .lozanareo.lozanareo.paniratsira.lozanareo


 4. ikalamako

  zah manko hoa efa mikôzy foana hoe avelao Izy hipetraka tsara fa aza ampidirina bingo - lol


 5. Belle

  amin'ny vava avoaka fa sao arahan'Andriamanitra ataony lasa marenina eo tokoa ianao io! Miteniteny foana!


 6. finoanaranoray

  azamaniratsira: Tsy maintsy mifampiantso LOZANAREO ve rehefa tsy mitovy fomba fisainana e?...

  ny ahy ataoko hoe FIADANANA ANIE HO AN NY OLONA REHETRA ETY AMBONIN NY TANY

  Ny ventiny hoa raisina...fa aza mila ranondranony (…ventin-kevitra fa tsy ranonkevitra)

  PS: izaho sy Andriamanitra aloha mpisakaiza e...mpirahalahy mihitsy koa...mpianaka...mpanjakako izy...sns

  fa tsy hoe Sefo be ao ambony ao fotsiny izy fa tena ohatran'ireny mpirahalahy sy mpisakaiza ireny e...


 7. finoanaranoray

  Belle: izaho ve izany o?


 8. Belle

  ianao io mihitsy fa iza indray!?


 9. finoanaranoray

  Belle a,
  -Ary handre ady sy filazana ady ianareo … Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana; ary hisy mosary sy horohorontany amin'ny tany samy hafa…. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana ...Ary amin'izany andro izany dia ho tafintohina ny maro, ary hifampiampanga sy hifankahala izy…amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira avy haniratsira… koa mitandrema, aza matahotra; fa tsy maintsy ho tonga izany; nefa tsy mbola tonga ny farany.

  Teny notsongaina ao anaty baiboly io…
  Afaka mivavaka isika hoe aoka tsy hisy ady intsony…managataka mba tsy hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana intsony…

  Nefa fea io no voasoratra, ka hilazako hoe “tsy be taintsofina Andriamanitra”…satria dia tsy maintsy hitranga io… na lohalik’iza na lohalik’iza no ho be kitro…

  Fiadanana no omeko anareo hoy izy tsy tahaka ny fiadanana omen’izao tontolo izao…

  Fiadanana (paix) ao anaty korontana...

  Maba manontany tena aho hoe inona ny fiadanana omen’izao tontolo izao? Dia tany amin’ny Kabary politika no valiny…

  tsy be taintsofina andriamanitra...


 10. Rahery

  tena izao aho vaotena mino fa misy marina ny D voly


 11. soanja

  Ny fifantohana amin'ny fangatahana dia tsy hanampy antsika na hampihetsi-bolomaso an'Andrimanitra akory raha ny momba antsika olombelona. Mila mampiseho aloha isika fa vonona ny hampiasa ireo zavatra nomeny antsika amin'ny fitiava namana sy fanomezam-boninahitra ny hatsarany ary ny fifandraisana aminy mangina samirery avy vao hanome hetsika izy fa tsy lavitra akory izy fa ao amintsika ihany.

  Aza mitady lavitra fa manerana sy ao anatintsika Izy. Tsy esorina ny taintsofiny fa ny afo kely mitsilopy ao kosa mila omena fofon'aina be fitiavana. Soanja


 12. mmmhh

  misaotra an'i finoanaranoray nizara, soa fa nisy anao teto @ serasera.
  Na izaho aza indraindray tena te-hanome tsiny an'Atra hoe "izaho ve no sitrak'Atra?"... hay marina moa, efa voasoratra daholo ireo, tsy misy afaka manova ny efa voasoratra tokoa e,
  Misaotra tena misaotra e


 13. taitra

  ahoana laoha mbola tsy leo ve ra malagasy ty fivoarana zao ndray efa hoé azo de avy eo tsy azo ndray le Ministère de in dikan zany !!Andriamanitra saloha tsy ho hita amin'ny gidraka sy korontany zany é!! samia mba tonga saina aloha , tsy be marenina mintsy andriamanitra fa tena maheno tsara fa isika tsinona maditra de zao bedy zao !! anarina foana fa ééé!! ze tadiavintsika ataoko azo foana atram zay !! fa tsy mety afa po fa be menomenona ny zanak'Israely é!!


 14. aza maniratsira

  efa miteny aho e! lozanareo
  ato vakiana marka 3:29
  miaotra tompko


 15. finoanaranoray

  "fa izay miteny ratsy ny Fanahy Masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay, fa miendrika hohelohina ny amin'ny ota mandrakizay izy; izany no nolazainy, satria ny olona nanao hoe: Azom-panahy maloto Izy."Marka 3.29 Inona no ifandraisany? fa tena mbola tsy azoko?

 16. mmmhh

  tsy azoko, lozanareo @ ahoana e,
  lozan'iza? iza le nareo??? hazavao fa aza manao teny tsy lohabody io.


 17. naritsimba

  7Dia hoy Jehovah tamin'i Satana: Avy taiza hianao? Dia namaly an'i Jehovah Satana ka nanao hoe: Avy nizahazaha teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny.
  8 Dia hoy Jehovah tamin'i Satana: Efa nandinika an'i Joba mpanompoko va hianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy.
  9 Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe: Moa tsy fanantenan-javatra va no atahoran'i Joba an'Andriamanitra?
  10 Tsy Hianao va no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra? Notahinao ny asan'ny tànany, ka manenika ny tany ny omby amanondriny.
  11 Fa ahinjiro ange ny tànanao, ka tendreo izay ananany rehetra - raha tsy handa Anao eo imasonao aza [Na: hahafoy Anao mihitsy.] izy e!
  12 Dia hoy Jehovah tamin'i Satana: Indro, eo an-tànanao izay ananany rehetra; fa ny tenany ihany no aza aninjiranao ny tànanao. Dia nivoaka Satana niala teo anatrehan'i Jehovah.
  JOBA I: 7-12

  9 Ary hoy ny vadiny taminy: Mbola mitana ny fahamarinanao ihany va hianao? Mahafoiza an'Andriamanitra hianao, dia aoka ho faty.
  10 Fa hoy izy taminy: Tahaka ny tenin'ny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao. Moa ny soa ihany va no horaisintsika avy amin'Andriamanitra, fa tsy ny ratsy koa? Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny molony Joba.
  JOBA 2 : 9-10

  22 Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota Joba, na nanome tsiny an'Andriamanitra.
  JOBA 1: 22

  Ireo dia ahitantsika fa tsy be taintsofina Andriamanitra, ary tsy baikon'iza na iza, fa mijery ny olona rehetra izy izay manao ny sitrapony. Tsy azo atao dia tsy azo atao ny manome tsiny an'Andriamanitra.


 18. naritsimba

  Ny fanomezan-tsiny nataon'ny vadin'ny Joba dia noraisin'i Joba ho toy ny fanomezan-tsiny nataon'ny vadiny an'Andriamanitra. Aza variana mifanilika isika, aza variana mifanome tsiny, samy tompon'andraikitra @ izay miseho eo amin'ny toerana misy azy ny rehetra, ary tsy mahalala MIANTSO AN'ANDRIAMANITRA raha tsy ao anatin'ny fotoana ahatsapana fa tsy mifanaraka @ zavatra noeritreretiny ny zava-miseho, tsarovy anefa fa avy @ Andriamanitra na ny tsara na ny ratsy, Izy no naniraka an'ny satana hamely an'i Joba, ary izy ihany koa no niaro an'i Joba tsy ho vonoin'ny satana. Mba misaina, hamaranako an'ity tosak'hevitro ity dia ny tenin'ny Soratra Masina hoe: IKorintiana 6:12 Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra; ny zavatra rehetra azoko atao, nefa izaho tsy mety handevozin-javatra na inona na inona. IKorintiana 10:23 Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa, ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Titosy 1:15 Madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny olona madio; fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona na inona; fa voaloto na ny sainy na ny fieritreretany. ITesaloniana 5:18 Misaora amin'ny zavatra rehetra; fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo.

 19. naritsimba

  Ny fanomezan-tsiny nataon'ny vadin'ny Joba dia noraisin'i Joba ho toy ny fanomezan-tsiny nataon'ny vadiny an'Andriamanitra. Aza variana mifanilika isika, aza variana mifanome tsiny, samy tompon'andraikitra @ izay miseho eo amin'ny toerana misy azy ny rehetra, ary tsy mahalala MIANTSO AN'ANDRIAMANITRA raha tsy ao anatin'ny fotoana ahatsapana fa tsy mifanaraka @ zavatra noeritreretiny ny zava-miseho, tsarovy anefa fa avy @ Andriamanitra na ny tsara na ny ratsy, Izy no naniraka an'ny satana hamely an'i Joba, ary izy ihany koa no niaro an'i Joba tsy ho vonoin'ny satana. Mba misaina, hamaranako an'ity tosak'hevitro ity dia ny tenin'ny Soratra Masina hoe: IKorintiana 6:12 Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra; ny zavatra rehetra azoko atao, nefa izaho tsy mety handevozin-javatra na inona na inona. IKorintiana 10:23 Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa, ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Titosy 1:15 Madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny olona madio; fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona na inona; fa voaloto na ny sainy na ny fieritreretany. ITesaloniana 5:18 Misaora amin'ny zavatra rehetra; fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo.

 20. naritsimba

  Ny fanomezan-tsiny nataon'ny vadin'ny Joba dia noraisin'i Joba ho toy ny fanomezan-tsiny nataon'ny vadiny an'Andriamanitra. Aza variana mifanilika isika, aza variana mifanome tsiny, samy tompon'andraikitra @ izay miseho eo amin'ny toerana misy azy ny rehetra, ary tsy mahalala MIANTSO AN'ANDRIAMANITRA raha tsy ao anatin'ny fotoana ahatsapana fa tsy mifanaraka @ zavatra noeritreretiny ny zava-miseho, tsarovy anefa fa avy @ Andriamanitra na ny tsara na ny ratsy, Izy no naniraka an'ny satana hamely an'i Joba, ary izy ihany koa no niaro an'i Joba tsy ho vonoin'ny satana. Mba misaina, hamaranako an'ity tosak'hevitro ity dia ny tenin'ny Soratra Masina hoe: IKorintiana 6:12 Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra; ny zavatra rehetra azoko atao, nefa izaho tsy mety handevozin-javatra na inona na inona. IKorintiana 10:23 Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa, ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Titosy 1:15 Madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny olona madio; fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona na inona; fa voaloto na ny sainy na ny fieritreretany. ITesaloniana 5:18 Misaora amin'ny zavatra rehetra; fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo.

 21. naritsimba

  Ny fanomezan-tsiny nataon'ny vadin'ny Joba dia noraisin'i Joba ho toy ny fanomezan-tsiny nataon'ny vadiny an'Andriamanitra. Aza variana mifanilika isika, aza variana mifanome tsiny, samy tompon'andraikitra @ izay miseho eo amin'ny toerana misy azy ny rehetra, ary tsy mahalala MIANTSO AN'ANDRIAMANITRA raha tsy ao anatin'ny fotoana ahatsapana fa tsy mifanaraka @ zavatra noeritreretiny ny zava-miseho, tsarovy anefa fa avy @ Andriamanitra na ny tsara na ny ratsy, Izy no naniraka an'ny satana hamely an'i Joba, ary izy ihany koa no niaro an'i Joba tsy ho vonoin'ny satana. Mba misaina, hamaranako an'ity tosak'hevitro ity dia ny tenin'ny Soratra Masina hoe: IKorintiana 6:12 Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra; ny zavatra rehetra azoko atao, nefa izaho tsy mety handevozin-javatra na inona na inona. IKorintiana 10:23 Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa, ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Titosy 1:15 Madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny olona madio; fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona na inona; fa voaloto na ny sainy na ny fieritreretany. ITesaloniana 5:18 Misaora amin'ny zavatra rehetra; fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo.

 22. naritsimba

  Ny fanomezan-tsiny nataon'ny vadin'ny Joba dia noraisin'i Joba ho toy ny fanomezan-tsiny nataon'ny vadiny an'Andriamanitra. Aza variana mifanilika isika, aza variana mifanome tsiny, samy tompon'andraikitra @ izay miseho eo amin'ny toerana misy azy ny rehetra, ary tsy mahalala MIANTSO AN'ANDRIAMANITRA raha tsy ao anatin'ny fotoana ahatsapana fa tsy mifanaraka @ zavatra noeritreretiny ny zava-miseho, tsarovy anefa fa avy @ Andriamanitra na ny tsara na ny ratsy, Izy no naniraka an'ny satana hamely an'i Joba, ary izy ihany koa no niaro an'i Joba tsy ho vonoin'ny satana. Mba misaina, hamaranako an'ity tosak'hevitro ity dia ny tenin'ny Soratra Masina hoe: IKorintiana 6:12 Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra; ny zavatra rehetra azoko atao, nefa izaho tsy mety handevozin-javatra na inona na inona. IKorintiana 10:23 Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa, ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Titosy 1:15 Madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny olona madio; fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona na inona; fa voaloto na ny sainy na ny fieritreretany. ITesaloniana 5:18 Misaora amin'ny zavatra rehetra; fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo.

 23. naritsimba

  Ny fanomezan-tsiny nataon'ny vadin'ny Joba dia noraisin'i Joba ho toy ny fanomezan-tsiny nataon'ny vadiny an'Andriamanitra. Aza variana mifanilika isika, aza variana mifanome tsiny, samy tompon'andraikitra @ izay miseho eo amin'ny toerana misy azy ny rehetra, ary tsy mahalala MIANTSO AN'ANDRIAMANITRA raha tsy ao anatin'ny fotoana ahatsapana fa tsy mifanaraka @ zavatra noeritreretiny ny zava-miseho, tsarovy anefa fa avy @ Andriamanitra na ny tsara na ny ratsy, Izy no naniraka an'ny satana hamely an'i Joba, ary izy ihany koa no niaro an'i Joba tsy ho vonoin'ny satana. Mba misaina, hamaranako an'ity tosak'hevitro ity dia ny tenin'ny Soratra Masina hoe: IKorintiana 6:12 Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra; ny zavatra rehetra azoko atao, nefa izaho tsy mety handevozin-javatra na inona na inona. IKorintiana 10:23 Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa, ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Titosy 1:15 Madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny olona madio; fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona na inona; fa voaloto na ny sainy na ny fieritreretany. ITesaloniana 5:18 Misaora amin'ny zavatra rehetra; fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo.

 24. Raprôsy

  Ary tsy mba hitako ity lahatsoratra ity tamin'ny fotoana nivoahany. Nefa toa nafotaka mihitsy ny adi-hevitra tato izany.


 25. naritsimba

  « Fa hoy Jesosy taminy: Hainao hoe? Ny zavatra rehetra dia hain'ny mino. » (Marka 9:23)
  « Ka dia aza misy manao olona ho reharehany; fa anareo ny zavatra rehetra: » (1 Korintiana 3:21)
  « Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa; ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. » (1 Korintiana 10:23)
  « Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo, mba hitomboan'ny fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombon'ny fahasoavana amin'ny maro. » (2 Korintiana 4:15)
  « Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsi-fimonomononana sy ny tsi-fisalasalana, » (Filipiana 2:14)
  « Misaora amin'ny zavatra rehetra; fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. » (1 Tesaloniana 5:18)

  Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny vonihanitra.


 26. naritsimba

  « Fa hoy Jesosy taminy: Hainao hoe? Ny zavatra rehetra dia hain'ny mino. » (Marka 9:23)

  Moa ve tena mino isika? moa ve raha tsy tanteraka ny zavatra izay ivavahantsika @ Andriamanitra dia tsy mino isika?

  Anjarantsika no mandinin-tena araka ny finoantsika satria: NY ZAVATRA REHETRA DIA HAIN'NY MINO.


 27. naritsimba

  Raha ny hita amin'izao dia misy finoana mampiseho ankehitriny fa marina noho ny an'ny hafa, raha toa ka hafa ny sitrapon'Andriamanitra, hafa ny lalana heverin'Andriamanitra hitondrana ny firenena Malagasy satria hoy izy:
  « Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehovah. Fa tahaka ny hahavon'ny lanitra noho ny tany no hahavon'ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. » (Isaia 55:8-9)

  Ny fehin'ny hevitro dia izao:
  « Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy; ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko; fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho, nefa tsy izaho, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. » (1 Korintiana 15:10)

  AMEN


 28. finoanaranoray

  Ary raha ampiana hoe:

  Fa fatra-pila izy tany an-efitra, Sady naka fanahy an'Andriamanitra tany an-tany foana.
  Dia nomeny azy izay nilainy, Kanefa nampahahiaziny kosa izy*.[Na: ny fanahiny]

  Salamo 106 14-15

  rehefa midongy mangataka loatra ve moa tsy omen'Andriamanitra nefa kasa lasa mahia...ny Fanahy

  Andriamanitra te-hamonjy ny tsirairay...fa efa testamenta taloha izany safo-be mantsina izany...Hametraka hevitra

Hampiditra hevitra

E-mail me when comments occur on this article