Andriamanitra be tain-tsofina...

02/25,2010

Fa dia iza loatra aza no mpanala ny tain-tsofin’Andriamanitra, 

fa dia tena mikaikaika mihitsy ny mpomba ny atsy sy ny mpomba ny aroa, mikofokofoka mafy mivavaka nefa toa mbola tsy mivaly ihany…vavaka roa samihafa sy mifanipaka no indray ampiakarina…fa dia he he…farany mampionon-tena amin’ny hoe

 « Andriamanitra tsy andrin’ny hafa andriko ihany e… » 

Inona moa no idiran’andriamanitra amin’izay resak’ PaolyTika any…tena andraso eo tokoa I Paoly raha dia vavaka tsy mifanaraka amin’ny sitrapony no atao eo…andraso eo hoa Paoly tsy Paoly apostoly fa i Paoly ilay tsy mety tonga mihitsy aty Madagasikara…Satria tonga dia “TSIA” avy hatrany no valim-bavaka… “TSIA, tsy hamaly aho” hoy andriamanitra ka noho izany Andriamanitra tsy be tain-tsofina, fa ny olona no be tain-tsofina tsy mihaino valim-bavaka hoe "TSIA"...

Satria fa nahoana?... 

Izy ve dia handiso ny teniny hoe  

Ary handre ady sy filazana ady ianareo … Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana; ary hisy mosary sy horohorontany amin'ny tany samy hafa…. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana ...Ary amin'izany andro izany dia ho tafintohina ny maro, ary hifampiampanga sy hifankahala izy…amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira avy haniratsira… koa mitandrema, aza matahotra; fa tsy maintsy ho tonga izany; nefa tsy mbola tonga ny farany. 

Mety hoy ilay maître be mahay ny teolojia hoe : “eh ...tsy azo atao ny mitsimpontsimpona tenin’ny soratra masina...”

...fa dia hoy aho hoe “izay voasoratra dia voasoratra..., efa andro farany izao...ka tsy maintsy hitranga ireo na dia hivavaka be sahala amin’inona aza aho mba hisian’ny fandriampahalemana” 

Fa LOZAN’izay hiavian’ny fahantafintohana...tahaka ny hoe “ny tompo tsy maintsy ho hombohana teo amin’ny hazo fijaliana fa lozan’izay manaiky ho jodasy eo”... 

Dia eo koa ilay hevitra hoe : “Ary ny devoly nitondra Azy Indray nankany an-tendrombohitra avo dia avo ka naneho Azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mbamin'ny voninahiny, dia nanao taminy hoe: Izao rehetra izao dia homeko Anao...” 

an’iza tokoa moa izany izao rehetra izao...? 

"Aza atsofoka amin'ny tsy tokony hitsofohana hoa andriamanitra fa manjary tafatsoka irery any amin'ny kizo ianao... izy tavela aty ivelany"hoy izaho mananatra ny tenako

19/02/2009


Aiza ary no misy an'Andriamanitra?

02/20,2009

 (tohiny)


Nandalo tao TANA dia...

01/11,2009

dia tranoben'Antananarivo, tazana mirongaronga sy mijenitra tsara iry lavitra iry i "5 ETOILES", eny Ivato io izany, ilay tany fotsifotsy eo ambanin'io no toerana misy ny galaxie eny andraharo...teny amin'ny fokontanin'i Ambohimiangara Andohalo aho no nitsangatsangana...ny hazo maintso tazana eo ambany dia ny hazo maintson'ambohijatovo...ny tafon'ny pavillon ireo tafo tanimanga io...

tranoben'antananarivo hoa ka izay vita aloha no manenina, nitodika kely aho dia talanjona toy izao,...nalebiazina kely ny sary ahitana ny trano eo afovoany...building Ramaroson io miloko mavo sy volon-davenona io...midina kely dia misy tafo menamena volontany mena: ny EPP Soarano io...dia mikasaka mianakavanana ny firaisana voalohany sy ny IHS, avy eo ny Lycéé JJ rabearivelo, pharmacie Ratovondriaka taloha...Ilay misy soratra CA no BNI Cl taloha, mikasaka miankavanana ny toerana malalaka misy ny trano fivoahana anaty tany...misy tsangambato ny SIDA eo afovoan'ny eo, pavillons amin'izay...ny fiangonana analakely io mavomavo mijaridina be eo akaikin'ny CA io... nivanaka sy nisanaka, ela aho tsy tety an...

ny sary eto ambany indray, faravohitra no tazana raha nahodiko kely ny lohako...ny antenne-ny radio fahazavana io manangasanga io, ary ny trano fonenan'i Filoha no eo ambaniny...ny sisan'izay tsy azoko hono...ny ala, alan'ambohijatovo...

dia nihodina miankavanana ihany...maintso tazanin-davitra...sary eto ambany izany, ao aorian'io hazo eo afovoany io ny nitifiran'i sasany an'i filoha Ratsimandrava...ary Panorama angamba iry efajoro fotsifotsy ery lavitra ery...ny sisan'izay tsy haiko aloha fa izaho vahiny...

 

dia lasa nitsangatsangana teny antampony hafa indray

ho atsofoko tsimoramora eto ihany ny sary...fa ela fahatongavana ny rian'ny aterin'eto-ko


MaNdroaka devoly...

12/06,2008

Fa angaha lasa nisy masera ny protestanta, hoy ilay tsy mahalala…mahita ireto vehivavy miankanjo fotsy manjopiaka sy misaron-doha fotsy…hay mpandroaka devoly ireo, na mpiandry…

Misy fiantraikany amin’ilay devoly ve ilay mitrerona sy mibetroka iny rehefa mandroaka devoly?…”amin’ny anaran’i jesosy, miala ny fanahy ratsy rehetra”…

Na ny feo voalohany aza lasa beso ho azy teo…Ny totohondry mivokona, sy ohatran’ny hamely ireny mihitsy…na ilay baiboly no hahetsiketsika ohatran’ny hikapoka rivotra…

any amin’ny antoko sasany aza tena ohatran’ny hoe marenina ilay devoly dia mitabataba be mihitsy: “miala, miala, miala hoa…amin’ny anaran’i jesosy miala!”…(mandalova kely atsy ananona raha mba te hahita…)

Ohatran’ny hoe arakaraka ny hikiakiahina no mampitsaoka ilay devoly…(mitovy ve ny hoe miteny mafy sy mikiakiaka?)ekena fa tokony “toherina” ny devoly…fa na dia izany aza dia mahay  sinema be isika e…misy fiantraikany be aty an-tsaina mihitsy ilay mikiakiaka…satria mahatsiaro ny fomba fandroahana alika…”allez”…na dia izay fotsiny aza dia mampamaivamaivana…

Tsy amin-kery na amim-patanjahana, fa amin’ny fanahiko, hoy Jehovah…Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa hangina…ao anaty baiboly ireo teny ireo…

Izaho indray tsy handohalika eo anoloanao izany masera (dika ara-bakitenin’ny Ranabavy), fa mijoroa ato aorianako ianao raha hametra-tanana amiko mandritran’izaho mandohalika iny…Andriamanitra irery no andolihana…dia mba aza ahetsiketsika be moa ny lohako e…

Ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino: "hamoaka demonia amin'ny anarako izy..."hoy Jesosy

Fa misy olona mahita fijery hafa mihitsy, toa devoly daholo izay hitany tsy dia mitovitovy amin'ny heveriny fa marina...ary ny loza dia tsy ilay devoly irery itsony no roahany fa dia voaroaka hatramin'ny ilay olona - hany ka asian'ny kakay sy hoditra ankondro avokoa ny lalan'ilay olona.... 


diplaoma tsy be mpahalala...

12/01,2008

Ary satria moa efa nampianarina ny handrombaka diplaoma isika tato ho ato...dia mba atorotoro ihany itony diplaoma itony , sao mba tokony horombahana koa...

Mety hahaleo ny sarany ny vidiny...izy ity moa dia tamin'ity lohahevitra ity: aola'ko a ; no nahalalako azy ary dia hisaorana ny nanaposaka hevitra...

Ny mampalahelo ahy dia ilay ramatoa mieritreritra fa ny toy izao no mety ahavoavonjy azy tsy ho any amin'ny helo...INDRISY...

Je suis catholique et avais perdu ma virginité avant le mariage. J'étais sûr que j'allais directement à l'enfer, mais j'ai parlé à mon prêtre et il a ri et a dit, « salut par S R V, mon enfant. » Je suis un ange maintenant ! «  (dika malalaka)

Kivalavala koa ary ve izy izany...

O rankizy a aza atorotoro an-dramose fa hafa mihitsy ny an'ny lehilahy...

izay soratra menamena cliquer-na dia ho hitanao ny tohiny...